Stitt Takes DEI out of Oklahoma Higher Education

Pictured: Gov. Stitt Announces DEI Executive Order

news
Stitt Takes DEI out of Oklahoma Higher Education